دانلود مداحی ( سینه زنی شور ) مربوط به مدافعان حرم بصورت مستقیم از سرور سایت رهبران شیعه

امربه معروف ونهى ازمنکردرکلام امام(ره)وهشداربه مسئولین!

در مقابل انحراف فرهنگى همه موظف و مسؤ ول هستند

رادیو تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئاترها از ابزارهاى موثر تباهى و تخدیر ملت ها، خصوصا نسل جوان بوده است در این صد سال اخیر بویژه نیمه دوم آن چه نقشه هاى بزرگى از این ابزار، چه در تبلیغ ضد اسلام و ضد روحانیت خدمتگزار و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق کشیده شد و از آنها براى درست کردن بازار کالاها خصوصا تجملى و تزئینى از هر قماش ، از تقلید در ساختمان ها و تزئینات و تجملات آنها و تقلید در اجناس نوشیدنى و پوشیدنى و در فرم آنها استفاده کردند، به طورى که افتخار بزرگ فرنگى مآب بودن در تمام شؤ ون زندگى از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بویژه در خانمهاى مرفه یا نیمه مرفه بود و در آداب معاشرت و کیفیت حرف زدن و به کار بردن لغات غربى در گفتار و نوشتار به صورتى بود که فهم آن براى بیشتر مردم غیرممکن و براى هم ردیفان نیز مشکل مى نمود. فیلم هاى تلویزیون از فرآورده هاى غرب یا شرق بود که طبقه جوان زن و مرد را از مسیر عادى زندگى و کار و صنعت و تولید و دانش منحرف و به سوى بى خبرى از خویش و شخصیت خود و یا بدبینى و بدگمانى به همه چیز خود و کشور خود حتى فرهنگ و ادب و ماثر پرارزش که بسیارى از آن با دست خیانتکار سودجویان به کتابخانه ها و موزه هاى غرب و شرق منتقل گردیده است .

مجله ها با مقاله ها و عکس هاى افتضاح بار و اسف انگیز و روزنامه ها با مسابقات در مقالات ضد فرهنگى خویش و ضد اسلامى ، با افتخار، مردم بویژه طبقه جوان موثر را به سوى غرب یا شرق هدایت مى کردند اضافه کنید بر آن تبلیغ دامنه دار در ترویج مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار و لاتار و مغازه هاى فروش کالاهاى تجملاتى و اسباب آرایش و بازیها و مشروبات الکلى بویژه آنچه از غرب وارد مى شد و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر، عروسک ها و اسباب بازى ها و کالاهاى تجملى وارد مى شد و صدها چیزهایى که امثال من از آنها بى اطلاع هستیم و اگر خداى نخواسته عمر رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوى ادامه پیدا مى کرد، چیزى نمى گذشت که جوانان برومند ما، این فرزندان اسلام و میهن که چشم امید ملت به آنها است ، با انواع دسیسه ها و نقشه هاى شیطانى به دست رژیم فاسد و رسانه هاى گروهى و روشنفکران غرب و شرق گرا از دست ملت و دامن اسلام رخت برمى بستند یا جوانى خود را در مراکز فساد تباه مى کردند و یا به خدمت قدرت هاى جهانخوار درآمده و کشور را به تباهى مى کشاندند. خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر مفسدین و غارتگران نجات داد.
اکنون وصیت من به مجلس شوراى اسلامى در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤ ساى جمهور مابعد و به شوراى نگهبان و شوارى قضایى و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه هاى خبرى و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادى به شکل غربى آن که موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانى ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیرى از آنها واجب است و از آزادى هاى مخرب باید جلوگیرى شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامى و مخالف با حیثیت جمهورى اسلامى است ، به طور قاطع اگر جلوگیرى نشود، همه مسؤ ول مى باشند، و مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به یکى از امور مذکور نمودند، به دستگاه هاى مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهى نمودند، خودشان مکلف به جلوگیرى هستند. ۱

امت باید امر به معروف و نهى از منکر بکند

الان مکلفیم ما، مسؤ ولیم همه مان مسؤ ولیم ، نه مسؤ ول براى کار خودمان مسؤ ول کارهاى دیگران هم هستیم کلکم راع و کلکم مسؤ ول عن رعیته همه باید نسبت به همه رعایت بکنند، همه باید نسبت به دیگران ، مسؤ ولیت من هم گردن شماست ، شما هم گردن من است . اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسؤ ولید اگر نگوئید چرا پایت را کج گذاشتى . باید هجوم کنید، نهى کنید که چرا؟ اگر خداى نخواسته یک معمم در یک جا پایش را کج گذاشت ، همه روحانیون باید به او هجوم کنند که چرا برخلاف موازین ؟ سایر مردم هم باید بکنند و نهى از منکر اختصاص به روحانى ندارد، مال همه است ، امت باید نهى از منکر بکند، امر به معروف بکند. ۲

اصل امر به معروف و نهى از منکر جهت اصلاح جامعه است

کوشش کنید که احکام اسلام را، هم عمل کنید و هم وادار کنید که دیگران عمل کنند. همانطورى که هر شخص و هر فردى موظف است که خودش را اصلاح کند، موظف است که دیگران راهم اصلاح کند. اصل امر به معروف و نهى از منکر براى همین است که جامعه را اصلاح کند. اصل امر به معروف و نهى از منکر براى همین است که جامعه اصلاح شود. جامعه ما در زمان این طاغوت رو به فساد رفته بود، رو به تباهى رفته بود و مهم این بود که جوان هاى ما را، چه جوان هاى مرد و چه جوان هاى زن ، اینها را رو به تباهى کشیدند و در این پنجاه سال ، تمام تبهکارى بود. الان که بحمدالله آن رژیم هم ، رژیم منحط از بین رفت و انشاءالله دیگر مثل آنها برگشت ندارند. امیدواریم که همه چیزمان را اسلامى کنیم و تربیت – تربیت – تربیت هاى اسلامى باشد و تربیت هاى انسانى باشد، حرکات و سکنات منطبق بر قواعد اسلامى باشد. اگر بخواهید مملکت خودتان ، کشور خودتان مستقل باشد، اگر بخواهید از زیر قید گرفتارى هاى اجانب بیرون بیائید، باید متشبث به اسلام بشوید. اسلام بود و این صداهاى (الله اکبر) که شما را به پیروزى رساند. من امیدوارم که باز این صداها محفوظ باشد و این علاقه هائى که به اسلام هست محفوظ بماند و به آن حدى که باید برسیم ، برسیم و مملکت ما سعادتمند باشد. ۳

به هر مقدار که مى توانید باید اصلاح کنید

ملت خودش کار بکند، هم خودش عملى را که مى خواهد انجام بدهد خوب انجام دهد وهم به رفیقش بگوید خوب انجام دهد، هم به جامعه کلکم راع و کلکم مسؤ ول همین است . همه مسؤ ولیم در مقابل ملت و مسؤ ولیم در مقابل خودمان . خودم را اصلاح کنم دیگران را هم اصلاح کنم ، به هر مقدارى که مى توانید، باز ننشینید به اینکه من اهل منبر نیستم نمى توانم یک جامعه اى را دعوت کنم ، من اهل خطابه نیستم نخیر، شما همان مقدارى که مى توانید خودت عمل بکن ، به رفیقت هم به همان زبانى که دارى بگو که خوب عمل کن ، او هم خودش عمل کند به رفیقش بگوید. ۴

همه مسؤ ول اعمال دیگران هم هستند

براى ساختن یک کشورى که خرابه بود، همت لازم دارد و مهم این است که افراد هر یک خودشان را مسؤ ول بدانند، هم مسؤ ول خودشان بدانند، هم مسؤ ول کارهاى دیگران ، مسؤ ول خودشان که کارى که به آنها محول مى شود. مثل مثلا شماها که در شهردارى اهواز هستید، هر کارى که محول به هر فردى است ، منتظر این نشود که یک کس دیگرى کارى بکند، این باید کار خودش را خوب انجام بدهد و اگر چنانچه دید آن برادرش ، آن رفیقش کارش را خوب انجام نمى دهد، مسؤ ول او هم هست باید او را هدایت کنند (کلکم راع )، همه باید مراعات بکنید و همه تان هم مسؤ ولید، همه ما مسؤ ولیم ، یک مملکتى را باید خود شما اداره کنید، باید خود ملت اداره کنند. ۵

مقابله مردم در برابر زورگویى نعمت بزرگى است

همه آقایان احساس این را بکنند که امروز با زمان رژیم سابق فرق دارد، چون امروز یک مملکتى است که نه یک نفرى است که زورگویى بکند و فشار بیاورد که یک کارى به ملت تحمیل بکند. ما یک چنین مقامى اصلا نداریم ، یعنى ملت ما هم دیگر تحمل چنین مقامى را نمى کند. وضع ملت طورى است که اگر یک مقام بخواهد چیزى را تحمیل کند، جلویش مى ایستند و مشتشان را گره مى کنند و مانع مى شوند. این یک نعمت بزرگى است براى یک ملتى که یک مقامى نتواند ظلم کند. البته ظالم را سر جاى خودش مى نشانند، با قدرت هم مى نشانند، اشخاص مختلف را مقامات عالى با قدرت هم سر جایشان مى نشانند. اما اگر بخواهند کارى بکنند، نظیر کارهاى زمان سابق که همه کارهایشان از این قبیل بود، ما چنین مقامى نداریم . بنابراین ، مملکتى است مال خود شما و باید شما همانطورى که به منزل خودتان علاقه مندید که مرتب باشد و جریاناتش درست باشد، به مملکت خودتان بیشتر باید علاقه مند باشید. براى آنکه مملکت خودتان هم منزل خودتان هست و هم منزل دوستان و همکیشان خودتان از این جهت در این امر سستى نکنید و نگذارید کم کارى بشود و نکنید و همه با هم همراهى بکنید. ۶

همه مسؤ ولند جلوى خلاف دیگران را بگیرند

اگر یکى تان یک کارى بکند دیگرى ساکت باشد او هم مسؤ ول است . اگر یکى یک خلاف کرد، همه باید بروید دنبالش که آقا چرا. لازم نیست که کتک کارى بکنید، مواخذه کنید. اگر یک نفر خلاف کرد، ۲۰ نفر از شماها رفت گفت نکن این کار صحیح نیست ، تحت تاثیر واقع مى شود. اگر یک معمم ، یک صورت معمم ، یک کار خلاف کرد، از اطراف ، معممین هجوم به آن آورد که چرا این کار را مى کند، دیگر اگر من دخالتى کردم همه تان هجوم آوردید که چرا این کار را مى کنى من سر جایم مى نشینم . همه تان مسؤ ولید همه مان مسؤ ولیم ، امروز مسؤ ولیت بزرگ است براى ما، ما نصف راه هستیم و من خوف این را دارم که قضیه ما قضیه هیتلر بشود. ۷

امروز مسامحه در امر مسلمین گناه نابخشودنى است

اکنون که بحمدالله تعالى موانع رفع گردیده و فضاى آزاد براى دخالت همه طبقات پیش آمده است ، هیچ عذرى باقى نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنى ، مسامحه در امر مسلمین است . هر کس به مقدار توانش و حیطه نفوذش لازم است در خدمت اسلام و میهن باشد و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب یا شرق زدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیرى نمایند و بدانند که مخالفین اسلام و کشورهاى اسلامى که همان ابرقدرتان چپاولگر بین المللى هستند با تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهاى اسلامى دیگر رخنه و با دست افراد خود ملت ها، کشورها را به دام استثمار مى کشانند باید با هوشیارى مراقب باشید و با احساس اولین قدم نفوذى به مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهید خدایتان یار و نگهدار باشد. ۸

تربیت اسلامى این است که در مقابل اجراى احکام خدا هیچ ملاحظه از کسى نکند

اگر خداى نخواسته در این نهضتى که شما کردید یک وقت کارى ما و شما انجام بدهیم ، روحانیون و پاسداران ، هر دو طایفه پاسدار هستند، پاسدار اسلام باید همه ملت پاسدار اسلام باشد. (کلکم راع ) همه باید مراعات کنید، همه تان راعى هستید، همه مردم و همه هم مسؤ ول هستند، یعنى همه باید همانطورى که یک شبانى یک گله اى را مى برد و رعى مى کند و مى چراند و به جاهاى خوب باید ببرد، مسؤ ول این است که این را به جاهاى خوب و به علفچراهاى خوب ببرد و به آبهاى خوب ، و مسؤ ول است پیش صاحبان او به اینکه چرا نبردى ، همه ما آن حال را داریم ، مسؤ ولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان و همه مان باید مراعات بکنیم ، یعنى نه اینکه مراعات خودمان را، من مراعات همه شما را بکنم ، شما هر یک مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به همه (چرا) بگوئیم ، همه را جلویش را، همه را، به هر فردى ، به هر فردى لازم کرده به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلى به نظر مردم مثلا پایین ، یک فردى که به نظر مردم خیلى اعلا رتبه هم هست ، اگر از او یک انحرافى دید، بیاید (اسلام گفته برو به او بگو، نهى کند) بایستد در مقابلش بگوید این کارت انحراف بود نکن . مى گویند عمر در وقتى که خلیفه بود، گفت که من اگر چنانچه خلافى کردم به من مثلا بگوئید، چه بکنید، یک عربى شمشیرش را کشید گفت ما با این مقابل تو مى ایستیم ، اگر تو بخواهى خلاف بکنى ما با این شمشیر مقابلت مى ایستیم . تربیت اسلامى این است که در مقابل اجراى احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضت هاى اسلامى ، هیچ ملاحظه از کسى نکند. این آقاست این غیر آقا، این پدر است این پسر است ، این رئیس است این مرئوس است ، ابدا این مسائل نباشد در کار. مساءله این باشد که این آیا به طریق اسلام دارد عمل مى کند یا نه . به طریق اسلام عمل مى کند، هر فردى باشد باید از او قدردانى کرد و تشویق کرد و محبت به او کرد. برخلاف اسلام که باشد هر فردى مى خواهد باشد، یک روحانى عالى مقام باشد، یک آدمى باشد که مثلا راس باشد، یک سرکرده باشد، وقتى دیدند برخلاف مسیر دارد عمل مى کند، هر یک از افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است ، جلویش را بگیرند. ۹

اگر اسلام آسیبى ببیند همه ما مسؤ ول هستیم

اگر امروز اسلام خداى نخواسته لطمه ببیند، آسیب ببیند، این گناهش به گردن همه ماست ، یک قشر خاصى مسؤ ول نیستند. کلکم راع و کلکم مسؤ ول همه مسؤ ول هستید، همه ملت مسؤ ول هستند، همه ملت باید مراعات بکنند آن احکام اسلام را. اسلام حق دارد به همه ما و به همه انسان ها. الان اسلام در دست ماست و ما پاسدار او هستیم و اگر آسیب ببیند همه ما مسؤ ول هستیم ، در بارگاه خدا همه مسؤ ول هستیم . اگر خداى نخواسته در بین پاسداران یک اختلافى باشد یا یک کارهائى در بین آنها واقع بشود که بر خلاف مصلحت اسلام است ، بر خلاف مصلحت ملت است ، بر خلاف مصلحت کشور اسلامى است ، این مسؤ ولیت دارد. گمان نکنید که خوب من یک نفرم و یک عمل مى کنم این چه ربط دارد به دیگران ، امروز اینطور نیست ، قبلا هم اینطور نبوده . عمل یک شخص در یک جامعه اثر دارد، جامعه عبارت از این اشخاصند، یک چیز دیگرى نیست . عمل هر یک از شما تاثیر دارد، وقتى شما یک عمل زشتى کردید، دیگران هم که مى بینند در آنها تاثیر مى کند، وقتى شما یک عمل صالحى انجام دادید، دیگران هم وقتى که مى بینند در آنها تاثیر مى کند، اگر خداى نخواسته شما یک کارى بکنید که براى اسلام ضرر داشته باشد، یک ظلمى بکنید، یک خلافى بکنید شماها مسؤ ول هستید و همه ملت مسؤ ول هستند. همه باید جلوگیرى کنند همه رعیت هستند، همه راعى هستند. و همه مسؤ ول . مبادا اینطور بشود که اسلحه را از ظالم گرفتید و خودتان ظلم کنید. رژیم سابق براى کارهایش شد آن رژیم منفور و ملعون ، براى خرابکارى شد او، نه براى شخص که شخصش کى بود و پسر کى ، عمل اسباب این شد که مردم را از او منحرف کرد و با انحراف مردم نتوانست دوام بیاورد. ۱۰

باید کارى بکنیم که ظلم نباشد

مردم اگر از من گله دارند، از اسلام سرد نشوند. من خلاف کرده ام ، به اسلام چه مردم اگر اسلام را، استقلال و آزادى را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را مى خواهند، همه در انتخابات شرکت کنند و در صحنه حاضر باشند. اگر یک ظالم خلاف کرد، اسلام که نکرده است پس باید کارى کنیم که ظلم نباشد و ظالم از بین برود. اگر دیدیم در این دوره خلاف شده و به افرادى ظلم شده باید تلاشمان را بیشتر کنیم تا خلاف و ظلم را از بین ببریم نه اینکه کنار برویم و از صحنه خارج شویم . زیرا اگر از صحنه خارج شویم ظلم بیشتر مى شود پس باید اجتماعمان را بیشتر کنیم و بیشتر در صحنه حاضر باشیم . امید است انشاءالله خداوند شماها را و همه ملت را موفق کند و اسلام را به آنطورى که دلخواه است و آنطورى که خواست خداى تبارک و تعالى هست به آنطور در این کشور پیاده کنید و این محتاج است به اینکه تمام کشور ما و تمام ملت ما حاضر باشند در صحنه و خودشان ناظر باشند که اگر کسى تخطى از اسلام و تخطى از قوانین اسلام بکند، او را سرزنش کنند و او را از صحنه خارج کنند. ۱۱

سکوت در مقابل جرم دیگران ، جرم است

بشناسید صالح و فاسد را، بشناسید مفسد و مصلح را، بشناسید، توجه داشته باشید کى دارد خلاف مى کند به اسم اسلام ، کى دارد خرابکارى مى کند به اسم اسلام ، اگر عمامه سرش است بزنیدش کنار، خود معممین بزنندش کنار، اگر توى پاسدارهاست ، پاسدارهاى مسلم ، اسلامى که همه زحمت را به عهده دارند بزنندشان کنار، اگر در ارتش است ارتشى ها بزنندشان کنار، ژاندارمرى است آنها بزنند، توى بازار است بازارى ها بزنندشان کنار، توى کارخانه هاست آنها بزنندشان کنار. اینها در هر جایى مى خواهند یک نفوذى بکنند و یک فسادى بکنند به اسم اسلام و این خطر است براى نهضت شما، با اسم اسلام مى خواهند این اسلام را در بین مردم خود مملکت مشوه نمایش بدهند، بد صورتش را نمایش بدهند و این یک جرم بزرگى است که آنها مرتکب مى شوند و ما هم اگر ساکت باشیم جرم است براى ما، باید بگوئیم ، باید شماها هم عمل کنید، کسانى که با اسم اسلام مى آیند و مى خواهند خرابکارى بکنند و مثلا یک کارهاى زشتى بکنند و خلاف اسلام بکنند، بدانید اینها اسلامى نیستند اینها ضد اسلام هستند، ضد انقلاب هستند. من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش مى کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش کسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگى روزمره خود به فراموشى سپرده شوند. ۱۲

درصدد این باشید که منحرفین را اصلاح کنید نه راضى کنید

باید نشریات شما در مقابل اینها به صورتى باشد که وقتى دست مردم مى رسد بگویند تعلیمى است و مدرسه اى است براى تعلیم و کسانى که الهى هستند راضى باشند. شما درصدد این نباشید که منحرفین را راضى کنید، درصدد این باشید که منحرفین را اصلاح کنید. اگر منحرفین را بخواهید راضى کنید شما را به انحراف مى کشند، اما اگر بخواهید منحرفین را اصلاح کنید هر روز قلم شما قلم اصلاحى است . ۱۳

انحرافات را با نور هدایت خدا اصلاح کنید

شما حالا آقایان از قرارى که گفتند بنا دارید که تشریف ببرید در قراء و قصبات و شهرها براى ترویج ، براى هدایت ، توجه داشته باشید اگر قدمى بر خلاف موازین ، بر خلاف رضاى خدا بردارید یک جرمى است که به این زودى نمى توانید جبران کنید. شمائى که به اسم هدایت بین مردم مى روید غیر عامه مردم است وضعتان ، غیر وضع عامه مردم است . شمائى که براى هدایت مى روید شما رسول از طرف اسلام هستید، رسول رسول خدا هستید. باید بفهمید که در این رسالت چه باید بکنید، این کارهائى که بنا دارید بکنید آیا به اسم رب است ؟ آیا از اول که شروع مى کنید به اینکه هدایت کنید مردم را، اسلام را معرفى کنید بر مردم ، ولو همین قدر که مى دانید، آیا این به اسم رب است ؟ از اسم خدا شروع مى شود یا خداى نخواسته نفسانیت آدم در آن دخالت دارد. (اعدا عدوک ) همین نفسى است که در انسان است ، این از همه دشمن ها براى انسان دشمن تر است . همه دشمن هاى عالم آنقدرى که از آنها مى آید این است که انسان را بکشند زجرش بدهند اما آن که بین جنبیک ، آن نفس اماره انسان ، آن غیر این است که انسان را بکشد، انسانیت را مى کشد. همه عالم جمع بشوند که انسانیت شما را بکشند تا آن چیزى که در خود شما هست ، آن نباشد و تغییر نکند، کسى نمى تواند (اعدو عدوک ) همین نفسى است که بین جنبیک .

ببینید که حالا که تشریف مى برید و مى خواهید مردم را هدایت کنید، به اسم رب هدایت مى کنید یا به اسم نفس که همان به اسم شیطان است ؟ ببینید با آقایانى که در محل هستند، شما چه جور رفتار مى کنید؟ ما فرض ‍ مى کنیم که شما در محل که رفتید بعضى از اشخاص منحرف هستند، پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) براى همین ها غصه مى خورد، براى همین مردم منحرف غصه مى خورد ( فلعلک باخع نفسک ۱۴) اینکه مومن نشدند، همچون غصه اى که مثل اینکه مى خواهى خودت را بکشى . ما فرض مى کنیم که شما وقتى که رفتید یک انحرافات دیدید، انحرافات را با انحراف اصلاح خیال نکیند بکنید. انحراف نمى تواند انحراف را مستقیم کند. انحرافات را با نور هدایت خدا و باسم ربک مستقیم کنید. ۱۵

با محبت مى شود منحرفها را مستقیم کرد

با اسم خدا حرکت کنید و با اسم خدا هدایت کنید. و با اسم خدا ترویج کنید و با اسم خدا انحرافات را مستقیم کنید. اگر دیدید آنجا مى خواهد نفس اماره بگوید که حالا این آقا که اینجا مدتى بوده است و عنوانى دارد و بخواهید عنوانش را یک وقت خداى نخواسته از دستش بگیرید، بدانید که این الهى نیست ، این شیطانى است . بخواهید مقابل یک اهل علمى که آنجا هست بایستید و بشکنید خداى نخواسته حیثیت او را، بدانید که انسانى نیست و این الهى نیست شیطانى است . با همه محبت کنید، با محبت مى شود منحرف ها را مستقیم کرد، بهتر از اینکه با شدت وحدت ، گاهى نمى شود و الا غالبا مى شود. پیغمبر اکرم نبى رحمت است که براى رحمت آمده است آنجائى هم که آن منحرف هاى غیر قابل اصلاح را امر به قتل مى کرد، مثل یک غده سرطانى که در یک بدن باشد، براى اصلاح بدن آن غده را باید بیرون آورد، چاره نیست ، این غده هاى سرطانى گاهى یک جامعه را فاسد مى کنند، این هم رحمت بر جامعه است . اینهائى که اسلام را اصلا نمى دانند چیست ، نمى فهمند اصلا اسلام چه است ، خیال مى کنند این غربى ها، اینهائى که دنبال غرب هستند، که احکام اسلام خشونت دارد. اینها اصلا نمى دانند که این احکام چه چیز هست ، براى چه هست . این مثل این است که به یک طبیبى که کارد را برداشته و شکم را پاره مى کند و غده سرطانى را بیرون مى آورد بگویند این خشونت دارد مى کند. این رحمت است یا خشونت ؟ آن طبیبى که مى برد دست را براى اینکه دست فاسد مى کند انسان را، کارد را در آورده مى برد دست را، این طبیب با خشونت دارد رفتار مى کند و باید فریاد بر آورد که این طبیب خشن است یا این طبیب ، طبیب رحمت است ، با رحمت دارد رفتار مى کند، یک انسان را براى یک عضو نجات مى دهد. ۱۶

در مسائل ملایمت و جهت رحمت بیشتر از خشونت تاءثیر مى کند

من راجع به کل مجلس مکرر عرض کرده و حالا هم عرض مى کنم که مجلس ما باید با مجلس هاى سابق فرق داشته باشد، البته فرق هم دارد، اما هر امرى کم کم به انحراف کشیده مى شود و چنین نیست که یکدفعه انحراف واقع شود. در خود انسان نیز چنین است که شیطان و نفس اماره به تدریج از عمل به مکروهات و بعد از آن به صغائر و از آنجا به بالاتر انسان را منحرف مى کنند. در مجلس سابق دوره اولش بهتر بود، لکن در هر سال چیزى به آن اضافه و یا از آن کم شد تا رسید به آنجا که مجالس اخیر را دیدیم شما از اول اگر جلوى فساد را نگیرید معلوم نیست که به وضع سابق منتهى نشود. البته باید عاقلانه باشد که مساءله حادى پیش نیاید.
در مسائل ملایمت و جهت رحمت بیشتر از جهت خشونت تاثیر مى کند. من در زمان اختناق رضاخانى وقتى در مدرسه فیضیه صبحت مى کردم ، آنگاه که از جهنم و عذاب الهى بحث مى کردم همه خشکشان مى زد، ولى وقتى از رحمت حرف مى زدم مى دیدم که دل ها نرم مى شود و اشکها سرازیر مى گردد و این تاثیر رحمت است . با ملایمت انسان بهتر مى تواند مسائل را حل کند تا شدت .
و مجلس باب مباحثه است . و باید مثل مباحثه طلبه ها باشد که با هم دوست هستند و با یکدیگر بحث و گفتگو مى کنند ولى معلوم است که مباحثه هست . ۱۷

پی نوشت ها:
۱- صحیفه نور جلد:۲۱ صفحه :۱۹۴
۲- صحیفه نور جلد:۸ صفحه :۴۷
۳- صحیفه نور جلد:۹ صفحه :۲۹۲
۴- صحیفه نور جلد:۱۰ صفحه :۷۷
۵- صحیفه نور جلد:۱۰ صفحه :۱۶۰
۶- صحیفه نور جلد:۱۲ صفحه :۲۷
۷- صحیفه نور جلد:۸ صفحه :۶۰
۸- صحیفه نور جلد:۲۱ صفحه :۱۸۶
۹- صحیفه نور جلد:۹ صفحه :۱۹۴
۱۰- صحیفه نور جلد:۱۳ صفحه :۱۲۰
۱۱- صحیفه نور جلد:۱۸ صفحه :۱۸۰
۱۲- صحیفه نور جلد:۱۲ صفحه :۲۰۰
۱۳- صحیفه نور جلد:۱۴ صفحه :۲۵۸
۱۴- سوره کهف ، آیه ۶٫
۱۵- صحیفه نور جلد:۷ صفحه :۲۲۶
۱۶- صحیفه نور جلد:۷ صفحه :۲۲۷
۱۷- صحیفه نور جلد:۱۸ صفحه :۱۵۳

فرآوری و تنظیم مطلب :  سایت رهبران شیعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code