تصویر نوشته

خیانت کاران و سوداگران جنگ اقتصادی ۵

  چرا در حالی که صدای #رجز دشمن از رسانه‌های خارجی گوش فلک را کر کرده است و #رسانه های_بیگانه ، هم آهنگ و هدفمند، استحکامات #نظام اسلامی را هدف قرار میدهند؛ برنامه هایی جامع، مستمر و اثرگذار از #رسانه_ملی دیده و شنیده نمی شود؟

بیشتر بخوانید »