آرشیو اگه تو عراقین ؛ اگه تو دمشقین / به هرجا که باشین سفیرای عشقین