آرشیو با سینه زنانت به تو تعظیم نمودم – مهدی رسولی