آرشیو شیعه عمری ست که هم سوخته هم ساخته است -حاج محمد یزدخواستی