آرشیو ما سینه زنان در غم دیدار دمشقیم – حاج مهدی سلحشور