آرشیو همسفر وقت قیام است بیا تا برویم – حاج مهدی رسولی