آرشیو پدر و مادرم فدات بی بی زینب – حاج عبدالرضا هلالی