آرشیو یا حبیبی طبیبی فوادی ( شورعربی فارسی ) -حاج حسین سیب سرخی