آرشیو یه پلاک با یه ساک می بینی که همین این دو قلم پیش ما مونده – سید رضا نریمانی