آرشیو یکم حرف دارم من با اینکه بعضی از طعنه ها گفتن نداره – سید رضا نریمانی